Σύνταξη Άρθρων

Το περιοδικό ΓΑΛΗΝΟΣ προτείνει να ακολουθούνται οι «Κοινές προδιαγραφές (προϋποθέσεις) για χειρόγραφα που υποβάλλονται σε βιοϊατρικά περιοδικά. (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

• Tα κείμενα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μία πλευρά του χαρτιού, μεγέθους 216 x 279 mm (8-1/2 χ 11in) ISO Α4 (212 χ 297 mm), με περιθώριο τουλάχιστον 25 mm (1 in) και διπλό διάστημα σ' όλη την έκταση τους. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα: σελίδα τίτλου, περίληψη και λέξεις κλειδιά, κείμενο, ευχαριστίες, παραπομπές, σχεδιαγράμματα-πίνακες (σε διαφορετικές σελίδες ο κάθε πίνακας), λεζάντες. Οι εικόνες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 203 x 254 mm (8 χ l0 in).

• Το περιεχόμενο, η σαφής νοηματική απόδοση και η γλωσσική μορφή της εργασίας αποτελούν ευθύνη του συγγραφέως.

• Μαζί με το πρωτότυπο της εργασίας και 2 αντίτυπα αποστέλλονται με επιστολή στη διεύθυνση του περιοδικού. Για διευκόλυνση και την αποφυγή τυπογραφικών διορθώσεων παρακαλούμε, όταν υπάρχει δυνατότητα, οι εργασίες να συνοδεύονται από δισκέτα (QuarkXPress ή Word). Εργασίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στους συγγραφείς μέλη της Συντακτικής ή Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα συνοδεύονται από επιστολή στην οποία τα μέλη αυτά θα βεβαιώνουν ότι «η εργασία κρίνεται ως δημοσιεύσιμη».

1η σελίδα:
α) Ο τίτλος της εργασίας (σύντομος, κατανοητός),
β) το όνομα, αρχικά πατρικού (προαιρετικό), επώνυμο του συγγραφέως-έων στην ονομαστική και ο ακαδημαϊκός τίτλος,
γ) προέλευση της εργασίας (κλινική, εργαστήριο, τμήμα, ίδρυμα),
δ) το όνομα, η διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εργασία,
ε) Το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή των ανατύπων,
στ) πηγές υποστήριξης σε μορφή χορήγησης,
η) μικρή επανάληψη του τίτλου (βραχύς τίτλος) όχι παραπάνω από 40 χαρακτήρες στο τέλος της σελίδας τίτλου.

2η σελίδα:
Περιλαμβάνει την ελληνική περίληψη (όχι πάνω από 250 λέξεις). Η περίληψη θα πρέπει να δηλώνει τους λόγους έρευνας, βασικές μεθόδους, κυριότερα ευρήματα (δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες και τη στατιστική σημασία) και τέλος τα αποτελέσματα - συμπεράσματα της μελέτης. Κάτω από την περίληψη οι συγγραφείς θα πρέπει να συμπεριλάβουν 3 έως 10 λέξεις κλειδιά ή μικρές φράσεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται όροι από το Medical Subject Heading που συμπεριλαμβάνεται στο INDEX MEDICUS. Εάν δεν υπάρχει ορολογία για νέους όρους στο Medical Subject Heading, δόκιμοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Το κείμενο: Οι σελίδες χωρισμένες σε κεφάλαια, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Tα ξενόγλωσσα ονόματα, λέξεις θα γράφονται με γράμματα πεζά, πλην των αρχικών των ονομάτων που θα γράφονται με κεφαλαία. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα Vancuver, δηλαδή θα αριθμούνται διαδοχικά με τη σειρά που θα αναφέρονται στον βιβλιογραφικό πίνακα. Παρουσιάζονται με αραβικούς αριθμούς μέσα σε παρένθεση.

Βιβλιογραφικός Πίνακας: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου αναγράφονται με γράμματα πεζοκεφαλαία, αριθμημένες με διαδοχική σειρά με τη σειρά που αναφέρονται στην μελέτη. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να ακολουθούν το List of Journal Indexed του Index Medicus. (Η λίστα είναι διαθέσιμη και από την ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ www.nlm.nih.gov).

Άρθρα σε Περιοδικά: Αναγράφονται όλα τα ονόματα των συγγραφέων αν είναι έξι ή λιγότερα.
Αν είναι περισσότερα αναγράφονται τα έξι ονόματα και προστίθεται το «και συν» ή «et al», τίτλος εργασίας, το όνομα του περιοδικού που έγινε η δημοσίευση και ακολουθούν το έτος, ο τόμος, οι σελίδες.

Όταν ένα περιοδικό κρατά ακολουθία σελίδων, ο μήνας και ο αριθμός του τεύχους μπορούν να παραληφθούν.

Συμπληρωματικό τεύχος: Συγγραφείς, ο τίτλος του άρθρου, τίτλος περιοδικού, έτος, τεύχος(Suppl), σελίδες.

Βιβλία: Προσωπικοί συγγραφείς: Οι συγγραφείς, ο τίτλος, η έκδοση, η πόλη, ο εκδοτικός οίκος, έτος.

Κεφάλαιο σε βιβλίο: Αναφέρονται τα ονόματα των συγγραφέων στη σειρά, ο τίτλος του κεφαλαίου, οι εκδότες, ο τίτλος του συγγράμματος, ο αριθμός εκδόσεως, ο εκδοτικός οίκος, η πόλη που έγινε, η έκδοση, το έτος, οι σελίδες.

Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας και το ίδρυμα ή το εργαστήριο από το οποίο προέρχεται η εργασία. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200-300 λέξεις, ενώ για τα επίκαιρα θέματα και τις περιγραφές περιπτώσεων ασθενών τις 150-200 λέξεις. Για τις ανασκοπήσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι περιγραφικές περιλήψεις (descriptive), οι οποίες αναφέρουν συνοπτικά όλα τα κεφάλαια που περιέχει το άρθρο και σημαντικά συμπεράσματα. Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού (Key words). Πίνακες: Τυπωμένοι σε ιδιαίτερο χαρτί ο καθένας, σε διπλό διάστημα, αριθμημένοι διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς και με βραχείς τίτλους, η δε θέση τους να καθορίζεται στο κείμενο. Για τις υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται τα σύμβολα *, ±±, II, κτλ. Εικόνες (περιλαμβάνονται και τα σχήματα). Πρέπει να είναι επαγγελματικά φτιαγμένες (ελεύθερο σχέδιο, γράμματα και αριθμοί με γραφομηχανή ή με το χέρι δε γίνονται δεκτά) και φωτογραφημένες (όχι διαφάνειες, slides) = = + + .

Ασπρόμαυρα φωτογραφικά prints-outs είναι δεκτά σε μέγεθος συνήθως 127*173 mm αλλά όχι μεγαλύτερα από 203*254 mm. Γράμματα, αριθμοί και σύμβολα θα πρέπει να είναι γραμμένα καθαρά, κατάλληλου μεγέθους για τη σμίκρυνση. Στο πίσω μέρος θα σημειώνονται ο αριθμός, οι συγγραφείς, ο τίτλος και να δίνεται ένδειξη (βέλος) όσον αφορά ποιο είναι το άνω μέρος. Εάν γίνεται χρήση φωτογραφιών ασθενών δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμοι. Κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι εις διπλούν. Οι λεζάντες για τα σχήματα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα σε ξεχωριστή σελίδα, με αραβικά νούμερα ακολουθώντας την αρίθμηση των πινάκων. Όταν χρησιμοποιούνται σύμβολα ή και γράμματα πρέπει να υπάρχει επεξήγηση του καθενός. Μονάδες μέτρησης: Οι μονάδες μέτρησης μέτρων και σταθμών πρέπει να συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα (International System of Units ; S.I.).

Συντομογραφίες - Σύμβολα: Να χρησιμοποιούνται μόνον γνωστές συντομογραφίες.
Nα αποφεύγονται στον τίτλο της μελέτης και στην περίληψη.
Nα υποβάλλεται ειδικός κατάλογος με τις επεξηγήσεις.

Ηθική - Δεοντολογία: Όταν γίνονται αναφορές για πειράματα σε ανθρώπους ασθενείς θα πρέπει να τονισθεί ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σε συνάρτηση με τα ηθικά δεδομένα της υπεύθυνης επιτροπής σχετικά με τα πειράματα σε ανθρώπους και με τη διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ονόματα ασθενών, αριθμοί, αρχικά και ειδικότερα σε οπτικά μέσα. Όταν γίνεται αναφορά σε πειράματα πάνω σε ζώα θα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι νομικά η ομάδα που έκανε το πείραμα ακολούθησε πιστά τους σχετικούς νόμους με τη φροντίδα των ζώων στα εργαστήρια.

Υποβολή και δημοσίευση των εργασιών

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό ΓΑΛΗΝΟΣ πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή που να δηλώνει :
α) διαβάστηκε και ενεκρίθη από τους συγγραφείς,
β) δεν έχει δημοσιευθεί ή έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση σε άλλο περιοδικό,
γ) υπάρχει ή όχι πηγή χρηματοδοτήσεως ή οικονομική ενίσχυση της εργασίας,
δ) το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του υπευθύνου συγγραφέα, (που αντιπροσωπεύει τους υπόλοιπους), για την αλληλογραφία.

• Το περιοδικό επιβλέπει ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από τακτικούς καθηγητές.

• Οι κριτές είναι διακεκριμένοι καθηγητές  όλων των βαθμίδων και διευθυντές ΕΣΥ.

• Κάθε εργασία παραπέμπεται σε διπλή κρίση σε δύο μέλη και σε περίπτωση διαφωνίας σε τρίτο μέλος.
Οι κριτές ελέγχουν τη δομή, την επιστημονική πληρότητα και τεκμηρίωση της εργασίας και εκφέρουν τη γνώμη τους για τη δημοσίευση της ή για συμπλήρωση, διόρθωση ή απόρριψη της εγκαίρως (λογική προθεσμία). Σ' όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι συγγραφείς σχετικούς, αιτιολογούνται πλήρως η κάθε μία περίπτωση και δίνονται οι δέουσες οδηγίες- συστάσεις.

• Tα δημοσιευμένα άρθρα, εικόνες κ.λπ. αποτελούν ιδιοκτησία του περιοδικού και απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδειά του.

• Tα παραλαμβανόμενα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται το συντομότερο με υποσημείωση του «τυπωθήτω» και να συμπληρώνεται το δελτίο παραγγελίας ανατύπων που συνοδεύει το δοκίμιο.

• Τα ανάτυπα προπληρώνονται κατά την επιστροφή του δοκιμίου.

• Πληροφορούμε τους αναγνώστες του περιοδικού τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  editor@egalinos.gr .