Κανονισμός

Το περιοδικό «ΓΑΛΗΝΟΣ» δημοσιεύει άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, κλινικές μελέτες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ενημερωτικά άρθρα, επίκαιρα και ειδικά θέματα, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, σεμινάρια, βιβλιογραφίες, διαλέξεις, βιβλιοκρισίες, επιστολές προς τη σύνταξη, ανακοινώσεις προσέχουν συνεδρίων κ.λ.π. Βασικό σκοπό έχουν την ολοκληρωμένη ενημέρωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων και την ανάδειξη του ερευνητικού και κλινικού έργου τους.

Ανασκοπήσεις
Γράφονται από ένα συγγραφέα και κατ' εξαίρεση από δύο, εφόσον το θέμα απαιτεί συγγραφείς δύο ειδικοτήτων. Αποτελούν ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις και υπογραμμίζονται ιδιαιτέρως οι σύγχρονες απόψεις. Αποβλέπουν στην πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των ιατρών σε καθορισμένο θέμα. Οι συγγραφείς, καθιερωμένοι στον τομέα τους, βασίζουν την ανασκόπηση και τα συμπεράσματα τους στην αντικειμενική ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Ερευνητικές εργασίες

Περιλαμβάνουν βραχεία εισαγωγή που αναφέρεται στους λόγους πραγματοποιήσεως της ερεύνης και στους στόχους της. Περιγράφονται το υλικό που χρησιμοποιεί ο ερευνητής και οι μέθοδοι που εφήρμοσε. Παρατίθενται τα αποτελέσματα της ερεύνης με ενδεχόμενη κατάληξη σε νέες υποθέσεις και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών. Η περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά να είναι αυτοτελής και να περιέχει τον σκοπό, τις βασικές μεθόδους και τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα.

Κλινικές μελέτες
Περιλαμβάνουν εισαγωγή, το υλικό (περιπτώσεις ασθενών), συζήτηση, ελληνική και αγγλική περίληψη και βιβλιογραφικό πίνακα. Σ' αυτές παρουσιάζονται βασικά η εμπειρία του (ων) συγγραφέως (ων) για μια ομάδα ασθενών.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
Περιγράφονται συντόμως σπάνια ή εντελώς νέα νοσήματα ή σύνδρομα. Συμπληρώνονται με τά διαγνωστικά κριτήρια και ενδεχομένως με την θεραπευτική